Algemene Voorwaarden LetsBeSocial versie 2023 1.1

Artikel 1. Definities

 1. LetsBeSocial: LetsBeSocial, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvknummer 63885360
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met LetsBeSocial, hierna ook te noemen LBS, een Overeenkomst heeft gesloten.

  3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

 3. Dienst: de activiteit(en) die LBS voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, waaronder beheer van accounts van social media.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LBS en Opdrachtgever, krachtens welke LBS de Dienst zal uitvoeren/leveren.
 5. Website: www.letsbesocial.nl

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. LBS zal naar aanleiding van een intakegesprek een opdrachtbevestiging opstellen waarbij LBS aangeeft wat de Dienst omvat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze opdrachtbevestiging zal per e-mail worden toegestuurd. Als opdrachtbevestiging akkoord is door Opdrachtgever zal de opdrachtbevestiging ondertekend retour gestuurd worden, waarmee de Overeenkomst tot stand is gekomen.

  2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft LBS het recht de prijzen of diensten hierop aan te passen.

 2. Op elke aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor LBS alleen bindend indien en voor zover deze door LBS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming schriftelijk worden gewijzigd.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  – 1. de Overeenkomst;
  – 2. de eventuele bijlagen;
  – 3. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. LBS spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. LBS heeft het recht ter uitvoering van de dienst voor haar rekening en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden te laten verrichten door aan LBS verbonden personen en in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan LBS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan LBS beschikbaar worden gesteld. Hieronder vallen ondernemer gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot social media die door Opdrachtgever bij LBS in beheer worden gegeven en/of alle informatie die door LBS als basis zal worden gebruikt om Dienst te kunnen uitvoeren.

Artikel 4. Social Media en thema kanalen

 1. Opdrachtgever geeft LBS een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is LBS hiertoe slechts gemachtigd na goedkeuring van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever geeft LBS een machtiging om de artikel 4 lid 1 genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren, te configureren en te reageren op gebruikers.
 3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat LBS geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter), aantal fans (op Facebook), aantal contacten (op LinkedIn) dan wel het aantal gebruikers op andere social media.

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de opdrachtbevestiging staat vermeld. En is vervolgens zowel door Opdrachtgever als LBS te beëindigen met een schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van 1 maand.
 2. Indien Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt is LBS gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen zonder dat een ingebrekestelling vereist is en onverminderd het recht van LBS op vergoeding van schade, kosten en rente. In geval van opschorting of beëindiging is LBS niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

Artikel 6. Tarieven

 1. Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle tarieven op de website en/of overige communicatiemiddelen van LBS zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. LBS zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag steeds maandelijks achteraf (per e-mail) factureren, waarbij een betalingstermijn van veertien dagen geldt.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Als dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten die LBS vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn, zowel in als buiten rechten, ter inning van het vordering maakt. Als de vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek, met een minimum van €40,-.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op door LBS gebruikte software, teksten en afbeeldingen berusten uitsluitend bij LBS.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van LBS voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door LBS van verplichtingen uit de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen elke tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever eventueel overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van LBS, diens werknemers of ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever uit deze Overeenkomst per jaar aan LBS verschuldigd is.
 2. Aansprakelijkheid van LBS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs-) gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. LBS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LBS meldt.

Artikel 10. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. LBS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij LBS heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 11. Schriftelijkseis

 1. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ is communicatie doormiddel van e-mail daaronder begrepen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 1. Opdrachtgever is er mee akkoord dat LBS de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van LBS vereist.
 2. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.